Pegasus pilot’tan ç?kartt??? uçak modunu manuel olarak devam

Pegasus uça??n?n 2. pilotu Trabzon’da ini?
yapmaya  haz?rland??? s?rada ‘otomatik
gazdan ç?kmak’ yerine, yanl??l?kla ‘pas geçme’ butonuna bast?. 

Geçti?imiz
günlerde Trabzon Havaliman?na ini? yapmak üzereyken denize dü?mesine ramak kala
kayal?klara as?l? vaziyette duran uçak için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Elde edilen
bilgilere göre uça??n ini? yapmak üzereyken ‘otomatik gazdan ç?kma’ yerine ‘pas
geçme’ butonuna bas?lm?? olmas? pilottan kaynaklanan bir ‘hata’ olarak aç?kland?.
Pilotun yanl?? buton hareketini fark etmesi olas? kazay? önleyemedi çünkü motor
freni aktif de?ildi ve uça??n sa? motoru kendini ‘pas’ modunda sanmas? uça??n
devrini yükseltti. Ve uçak sola kaçt?.

P?LOT HATAS

Pilotlar?n
verdikleri ifadede elde edilen bilgilere göre yap?lan kaza de?erlendirmesinde Kaptan
pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot ?rfan Yavuz yönetimindeki Pegasus
Havayollar?’na ait 737-800 tipi Zeynep adl? uçak, ini? yapaca?? s?rada kumanda ikinci
pilot Yavuz’dayd? ve piste ini? yapmas?ndan Yavuz sorumluydu. ‘Otomatik pilot’tan
ç?kartt??? uçak modunu manuel olarak devam ettirdi. Ne olduysa da bu s?rada
oldu pilot yanl??l?kla otomatik gaz kollar?n? devre d??? b?rakmak yerine ‘pas
geçme’ butonuna bast?. ??lerin yolunda gitmedi?ini fark eden uça??n as?l pilotu
olay? fark etti ve müdahale etti uça?? normal bir ?ekilde piste yakla?t?. ?ni?
yapt??? s?rada uça??n gaz kollar?n? kesti ve uça??n sol motorunda ki motor
frenini kapatt?. Bu olaydaki en ilginç olan ise uça??n sa? motorun reverse’si
çal??m?yordu ve bilinen bu duruma kar?? bir emniyet k?s?tlamas? uygulanmam??t?.

FAC?A
OLAB?L?RD?

Ankara –
Trabzon seferi yapan uçakta kimsenin burnunun bile kanamamas? bir mucize oldu.
Uçakta tam 162 yolcu vard? ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uça??n çamur olan
topra?a saplanm?? olmas? olas? bir facian?n önüne geçilmi? oldu.