Franz smještanje ove pri?e u mjesto i prostor

Franz Kafka, jedan od utjecajnih pisaca
dvadesetoga stolje?a, ro?en je 1883. godine u Pragu u židovskoj obitelji koja
je govorila Njema?ki jezik. U?io je za odvjetnika te kad je završio svoju
edukaciju, postaje odvjetnik, zbog toga, morao je prebaciti svoje pisanje u
slobodno vrijeme. Tijekom svojeg života napisao je oko tisu?u pisama koje je
slao obitelji i prijateljima. Umro je samo s ?etrdeset godina, 1924. godine, od
tuberkuloze.

 Kafka piše
novele i kratke pri?e, te su njegova djela ?esto puna elementima nadrealizma i
fantazije. U svojim djelima istražuje teme otu?enja, anksioznosti i apsurda.
Neki od najpoznatijih radova su mu „Preobrazba”, „Proces” i „Dvorac”. „Preobrazba”
je jedna od mnogih djela koje je Kafka naredio svojem prijatelju, Maxu Brodu,
da ih uništi nakon svoje smrti. Kafkinu zapovijed je Brod ignorirao, te je objavio
radove nakon Kafkine smrti.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

„Preobrazba” je objavljena prvi put 1915. godine i
koja je dan danas objekt prou?avanja diljem svijeta, te se smatra jednom od najvažnijih
djela fikcije prošloga stolje?a.

Pri?a po?inje tako da se Gregor Samsa, putuju?i
trgovac, budi jedno jutro shvativši da se pretvorio u velikog, gorostasnog kukca!

Razlog zbog kojeg se Gregor pretvorio u kukca
nikada nije objašnjen te sam Kafka nikada nije dao neki razlog. Nije bilo
nikakvog osje?aja neugode kada je vidio u kakvom se stanju probudio, te nije razmišljao
o tome, jer je mislio da je u nekakvom ludom snu. Shvativši da to nije iluzija
ni san, prva stvar koju je Gregor napravio je ta da je otišao do svog prozora i
zagledao se u daljinu. Sljede?a stvar koja mu pada na pamet je njegov posao, razmišljao
je o tome kako je smiješno biti putuju?i trgovac jer nema nikakvih povlastica
od toga posla, te kako trenutno kasni na taj posao. 

U nastavku ovog djela pronalazimo Gregorov pokušaj
da se navikne na svoju novu situaciju. Postaje jako velik teret svojoj zajednici,
posebno svojoj sestri i roditeljima. Oni su odbojni prema Gregoru i njegovoj
novoj formi te ne žele održati nikakav kontakt s njime.

Ovaj esej ?e biti o apsurdu u svijetu “Preobrazbe”,
u svijetu u kojem se Gregor Samsa nalazi.

U djelu se ne spominje nikakva definirana lokacija
na kojem bi mogao Gregorov stan biti, te se ne navodi u kojem je razdoblju, što
nam pokazuje da se ovakve stvari doga?aju kroz cijelu prošlost i da ?e se doga?ati
kroz cijelu budu?nost; smještanje ove pri?e u mjesto i prostor bi ograni?ilo
interpretaciju. Jedini opis mjesta koji nalazimo je da se nasuprot Gregorove sobe
nalazi bolnica. Iz cijele pri?e izlaze dva ve?a mjesta u kojem se naš glavni
protagonist nalazi: Gregorova soba, te mjesto ispod kau?a.

Kroz ?itavo djelo Gregor obitava u svojoj sobi,
mjesto u kojemu se njegova „preobrazba rodila i umrla”. Mjesto na kojem se ?esto
Gregor zna na?i je ispod kau?a, gdje obitava kada se želi maknuti od ljudi da
bi izbjegli pogled s njegovim novim, deformiranim tijelom kukca. Iz ove
situacije možemo zaklju?iti da Gregor ima vrlo zatvoren život, te prati jedno
pravilo, a to je da mora ostajati u svojoj sobi te da ga drugi ljudi ne vide.

Preobrazba predstavlja Gregorovu promjenu na simboli?ki
na?in; Kafka želi pokazati kako ljudi, ?ak i oni najbliži, mijenjaju odnos sa
osobom nakon što ona više nema svoju „svrhu”,  u ovom slu?aju – Gregor više nema mogu?nosti
zara?ivanja novaca.

Prije nego li se Gregor probudio kao kukac, on je
bio jedini ?lan obitelji koji je zara?ivao za sve njih, bio je odgovoran za
njih i financijski ih je ?uvao. Ljudi, koji su bili ovisni o Gregoru i njegovom
prihodu, nakon njegove transformacije, umjesto da mu pomognu i sko?e u pomo?, oni
ga po?nu tjerati i gledati ga s ružnim pogledima punim ga?enja i mržnje pokazuju?i
koliko je Gregor zaista bio bitan.

U svemu ovome vlada sjena apsurda. Ima mnogo
interpretacija “Preobrazbe” i zašto je postao simbol apsurda.

Apsurd dolazi od latinske rije?i “apsurdus” koja u
doslovnom prijevodu zna?i “neskladan”, stoga rije?i poput iracionalan, ?udan, druga?iji
možemo povezati s apsurdom. Da bi se uspješno zagledali u dubinu apsurda, možemo
oti?i u teme poput egzistencijalizma. U filozofiji, apsurd je potraga za
smislom života. Po ?emu je “Preobrazba”, te mjesto i svijet u kojem se nalazi apsurdna?

U po?etku knjige vidimo taj apsurd, ve? sama prva re?enica
glasi:

“Kad
se Gregor Samsa jednog jutra probudio iz nemirna sna, ustanovio je da se u svom
krevetu pretvorio u golema kukca.”

Ve? sama ?injenica da se nitko u svijetu ne budi
ujutro pretvoren u kukca pokazuje jednu od mnogih apsurdnih doga?aja u ovom
djelu. Dijelovi Gregorovog života prije nego li se promijenio u kukca su
tako?er imali elemente apsurda; Gregor je jedini svaki dan odlazio na posao
koji nije volio kako bi podržavao obitelj koja njega ne poštuje.

„Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška”

Uspore?uju?i Gregora prije i nakon
preobrazbe Gregor, unato? svojem novom i neljudskom izgledu, pokazuje više
ljudskih osobina nego kao ?ovjek. Gregor je prisutniji i izražava svoje
osje?aje; ljubavi i podrške prema sestrinom sviranju, Gregor osje?a groznu fizi?ku
i psihi?ku bol zbog jabuke u le?ima…

Jedna od ve?ih apsurdnih situacija je ta, da
umjesto da ispituje svoje postojanje (u smislu kukca) i da traži na?ine kako se
to dogodilo, umjesto da pokušava svojoj obitelji priop?iti da je to i dalje on,
Gregor, ?ovjek, koji može tražiti pomo?, on se zatvori u svoju malo sobicu, gdje
ostaje mjesecima sve do svoje smrti. Zašto bi on tako postupio, što ga je na to
potaknulo – nikada ne?emo saznati, ali sama situacija da se to dogodilo je jako
apsurdna.

Ja osobno mislim da postoji alternativa prema
rutini na koju su ljudi navikli živjet. Kakogod mi, kao ljudi, pristupimo
odlukama u životu, odlu?ujemo ho?emo li ili ne?emo li razmišljat o mogu?nosti
apsurdnog života. Svi mi imamo nekakva izbore u životu, na primjer gdje ?emo živjeti,
što želimo od života, itd. Ako odlu?imo ispravno, imati ?emo nekakav smisao u životu
bez obzira na tu prisutnost apsurda. Apsurd nije uvijek beskoristan, apsurd je
uvijek prisutan u našim životima i naš život ?e ovisiti o tome kako prihvatimo
taj apsurd. Gregor misli da je njegov život usporediv sa životom kukca, to je ve?
apsurdno. Prije nego što se Gregor pretvorio u kukca, ve? je živio u apsurdnom svijetu
u kojem je pratio rutinu nametnuto od strane društva. Cijelo vrijeme dok je bio
kukac, tako?er je živio apsurdan život tako da se zatvarao u svoju sobu te
ostao ispod kau?a. Tu vidimo apsurd u mjestu, u svijetu “Preobrazbe”.

Gregor ostaje u svojoj sobi, bezvrijedan, jadan,
te upija apsurd svoje transformacije ili živi život produciraju?i ljude koji
imaju površne osje?aje prema njemu; zadnji apsurdni element je da u Gregorovom
životu nije bilo trenutka bez apsurda.