?lk gelen siyasi, ekonomik, askeri, sa?l?k, güvenlik ve

?lk kez görüntülendi

Kriz süreçleri için tasarlanan, modern sistemlerle donat?lm?? harekât
merkezinde gece gündüz 155 ki?i vardiyal? olarak görev yap?yor.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Zeytin Dal? Harekat?’n?n ‘gözü’ kap?lar?n? açt?

“Zeytin Dal? Harekat?”na ili?kin bilgilerin anl?k olarak payla??ld???
Cumhurba?kanl??? Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde, harekat
kapsam?nda yürütülen eylemler saniye saniye izleniyor.

KAPILAR ?LK KEZ AÇILDI

Afrin’de yürütülen askeri harekat ba?ta olmak üzere Türkiye’nin yürüttü?ü
operasyonlara ili?kin bilgilerin topland??? “ortak merkez” olarak
faaliyet gösteren Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi ilk defa görüntülendi.

Türk Silahl? Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekle?tirdi?i
“Zeytin Dal? Harekat?”na ili?kin her türlü bilgi aktar?m?,
Cumhurba?kanl??? Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nden
gerçekle?tiriliyor.

Gece ve gündüz vardiyal? olarak 155 ki?inin çal??t??? merkez, aral?ks?z ?ekilde
hizmet veriyor.

EN GÜNCEL B?LG?LER

Gerçekle?en operasyonlar s?ras?nda sahadaki unsurlardan al?nan kritik bilgiler,
merkezde görev yapan Ba?bakanl?k dahil tüm bakanl?klar ve güvenlik birimlerinin
temsilcileri taraf?ndan Cumhurba?kan?na aktar?l?yor. Merkezde kurulu
Genelkurmay Ba?kanl??? ile ?çi?leri Bakanl???na ait video konferans sistemiyle
valiler, il jandarma komutanlar?, emniyet müdürleri, güvenlik birimleri ve
s?n?rdaki birlik komutanlar?yla görü?meler gerçekle?tiriliyor, en güncel
bilgiler anbean payla??l?yor.

Telli ve telsiz telefonlar, uydu telefonlar? ve kriptolu telefonlar ba?ta olmak
üzere son teknoloji ürünü haberle?me araçlar?n?n bulundu?u merkezde, güvenlik
birimlerinin bilgi ak???n? sa?layan ‘elektronik ak?? sistemi’ de yer al?yor.

4 ANA ODA BULUNUYOR

2 bin 200 metrekareden olu?an Cumhurba?kanl??? Külliyesi Devlet Bilgi
Koordinasyon Merkezinde, “Harita Odas?”, “Büyük Kriz
Merkezi”, “Küçük Kriz Merkezi” ve “Özel Görü?me Odas?”
olmak üzere 4 ana oda bulunuyor.

Büyük ve küçük kriz merkezindeki iki bölümdeki dev ekrandan anl?k takip
yap?l?yor. Merkezden Zeytin Dal? Harekat?’na ili?kin operasyon görüntüleriyle
insans?z hava araçlar?ndan al?nan görüntüler canl? olarak izlenebiliyor.

Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, 2015 y?l? Aral?k ay?nda Cumhurba?kanl???
Kararnamesi’ne dayan?larak kuruldu.

GÜVENL?K TOPLANTILARINA DA EV SAH?PL??? YAPTI

Halihaz?rda Ba?bakanl?k dahil tüm bakanl?klarla güvenlik birimlerinin
temsilcilerinin görev ald??? merkez, geçmi?te güvenlik toplant?lar?na da ev
sahipli?i yapt?.

DÜNYANIN GÜÇLÜ ÜLKELER?NDE VAR

Dünyan?n güçlü ülkelerinde de benzer yap?lar?n bulundu?u biliniyor. Devlet
Bilgi Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetlerle, Türkiye’de ve dünyada
meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sa?l?k, güvenlik ve benzeri alanlara
ili?kin tüm geli?melerin “sürekli izlenmesi”, “analiz
edilmesi” ve “de?erlendirilmesi” planland?.

Böylelikle kriz öncesi, kriz esnas? ve kriz sonras? süreçlerin sorunsuz bir
?ekilde yönetilmesi amaçland?.

Bu amac?n gerçekle?mesi için söz konusu merkez, modern elektronik sistemler ve
ileri teknoloji haberle?me sistemleriyle donat?ld?.

Temsilcisi bulunan kurumlardan elektronik bilgi iletim sistemleri olan
personelin merkez ile entegrasyonu sa?lanarak bu sistemlere merkezden ula?ma
imkan? kazand?r?ld?.

Bu kapsamda TSK ve ?çi?leri Bakanl???na, uzaktan görü?me sistemi arac?l???yla
karargahta ve s?n?r hatt?ndaki komutanlar ve valilerle görüntülü görü?me imkan?
sa?lanarak karar alma süreci h?zland?r?ld?.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, “Cumhurba?kan? Erdo?an ile 3. Y?l Özel
Yay?n?” isimli programda, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezine ili?kin
bilgi vermi?ti.

“24 SAAT ÇALI?IR”

Çankaya Kö?kü’nde böyle bir harekat merkezinin bulunmad???n? aktaran Erdo?an,
Be?tepe’de böyle bir harekat merkezinin yap?ld???n? söylemi?ti.

Bu merkezde sadece bakanlar?n de?il, önemli kurumlar?n da temsilcilerinin
bulundu?unu belirten Erdo?an, “Buras? 24 saat çal???r. Ne oluyor, ne
bitiyor? Hangi bakanl?kta ne oldu? Hepsi an?nda bu merkeze bunu geçerler. Tüm
Türkiye’yi bu merkezden izleriz. Zaman zaman ben hemen çat kap? yapar?m.”
ifadesini kullanm??t?.

“BURASI HAREKAT MERKEZ?D?R”

Cumhurba?kan? Erdo?an, 81 ilin valileriyle de bu merkezden görü?me imkan?n?n
bulundu?unu vurgulayarak, ?unlar? kaydetmi?ti:

“Zaman olur icab?nda Ba?bakan?m?z? da Genelkurmay Ba?kan?m?z? da ilgili
bakanlar?m?z? da almak suretiyle oradan görü?meler yapar, ba?lant?lar? kurar?z
ve valilerimizden o ilden ö?renmek istedi?imiz ne varsa onu ö?reniriz. Buras?
harekat merkezidir.

Cumhurba?kanl??? Külliyesi’nde buras? önemli bir merkezdir, hayatidir,
stratejiktir ve bu stratejik önemi bizim yükümüzü büyük ölçüde almaktad?r. Her
geçen gün bu çok daha geli?tirilmektedir. Dolay?s?yla buradan al?nan bilgiler,
bize gelmektedir. Bizim de bunlar? de?erlendirme noktas?nda çok ciddi bir güç
kazanma ?ans?m?z var. Buradan da hangi birimlere pas edilmesi gereken bir bilgi
varsa, bu merkez onu oraya pas eder