p.p1 som kom under svenskt välde anslöts

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545; min-height: 14.0px}

Språket har samband österut, men folket har genetiskt samband såväl söderut, västerut som österut. Det har gett upphov till alternativa förklaringar: att samerna förlorat ett tidigare okänt tungomål till förmån för ett finsk-ugriskt eller att finnarna (invandrare från väst, öst eller syd under stenåldern) lärde sig sitt finska språk av samerna. Finska och samiska är besläktade, men enligt genetisk forskning är finnar och samer mer olika varandra än finnar och svenskar källa behövs. 7 Landslagen översattes till finska 1548, men blev aldrig tryckt då den ansågs undermålig. De historiskt finskspråkiga folkgrupperna (suomer/finnar, tavaster, kareler, kvener) kan spåras till folkvandringstiden (400–800 e. Finlands första tryckeri, Åbo akademis tryckeri, grundades vid mitten av 1600-talet. Det anses vara lånat av ett urgermanskt ord, som språkvetare rekonstruerat till *kuningaz och som är över 2000 år gammal. 7 Dessa böcker trycktes i kungliga boktryckeriet i Stockholm under perioden 1543-1552. Man har länge antagit att finskan kommer från ett urfinskt språk, som kom till Norden med invandrare österifrån, från vilket samiska språket skildes ut ungefär 1500–1000 f. Det finska språkets ursprung, liksom folkets äldsta historia, är svårt att entydigt förklara.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Gamla skriftfinskan Det tredje utvecklingsskedet, gamla skriftfinskan, började på 1540- talet då reformationen kom till Finland. Finland blev under medeltiden en del av det svenska riket och underställdes svensk lag och svenskt administrationsskick. De hedniska finnarna omvändes under medeltiden till kristendomen både från väster och från öster. Den del av Finland som kom under svenskt välde anslöts till den romersk-katolska kyrkan och den ortodoxa läran bredde ut sig i Karelen. Fornfinskan och medeltidsfinskan Finskans historiska utveckling efter urfinsk tid kan indelas i fem delar. Hela Bibeln översattes till finska 1642, och den fungerade som mönster för skriftspråket ända till början av 1800-talet. Finskan kom på det sättet att från svenskan överta en mängd ord och uttryck som hänförde sig till lag- och förvaltningsspråket. Skriftspråket fick nu impulser också från de österbottniska och tavastländska dialekterna, men de sydvästfinska dialekterna utgjorde fortsättningsvis grunden. Till reformationens principer hörde att folket skulle få ta till sig Guds ord på sitt eget modersmål, och om det inte tidigare fanns ett skriftspråk måste det skapas nu. Det centrala läroämnet var latin, kyrkans och hela den akademiska världens gemensamma språk under medeltiden.