Scarlet S?k?la?t?rma Scarlet S hangi ya? grubuna

Scarlet S (Alt?n ??ne)

Günümüz ko?ullar?nda ?ehir hayat?n?n stresi, her geçen gün artan güne?in
zararl? etkileri ile cilt sa?l???m?z bozulmakta ve erken ya?lanma belirtileri
ortaya ç?kmaktad?r. K?sa bir süre öncesine kadar ciltteki ya?lanma
belirtilerini ortadan kald?rmak için sadece cerrahi yöntemler uygulanmaktayd?.
Anestezi korkusu, hastan?n sosyal ya?am?ndan ve i?inden uzun süre ayr? kalmak
istememesi gibi nedenlerle cerrahi yöntemleri tercih etmeyenler için art?k
ameliyats?z cilt gençle?tirme uygulamalar? yap?labilmektedir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

”Alt?n Frekans ” olarak bilinen Scarlet S ameliyats?z cilt gençle?tirme
teknolojilerinde en çok tercih edilen yöntemdir. ABD Silikon Vadisinde
geli?tirilmi? Scarlet S  ile cilt alt?na
mikro i?neler yard?m? ile radyo frekans enerjisi iletilir. Uzun y?llard?r t?pta
güvenle kullan?lan radyo frekans enerjisi Scarlet S cilt alt?nda kontrollü ?s?
alanlar? olu?turur. Scarlet S sayesinde ya? ve çevresel etkenlere ba?l? olarak
aras? aç?lm?? kolajen lifleri uyar?l?r ve tekrar bir araya getirilir. Scarlet S
uygulamas?ndan sonra cilt yeni kolajen üretimine paralel süratle volüm
kazanarak genç bir görünüm elde eder.

0,5-3,5 mm ‘ye kadar cilt derinli?ine inebilen ve geçti?i bölgenin tamam?na
radyo frekans enerjisi verebilen Scarlet S cildin tüm katlar?n? etkiledi?inden
epidermis ve dermisteki problemleri ayn? anda tedavi edebilme imkan? sunar. Scarlet
S ayn? zamanda mikro i?neler ile cilt alt?na inerken cilt yüzeyini uyararak
do?al iyile?me sürecini ba?lat?rlar ve hücre geli?im faktörlerini harekete
geçirirler. Scarlet S sonras? cilt canlan?r, yenilenir, ince çizgi ve
k?r???kl?klar azal?r, akne skar? dedi?imiz sivilce izleri iyile?ir.

Scarlet S
kullan?m alanlar?

·                  
Volumetrik Cilt Germe

·                  
Lifting

·                  
Cilt Yenileme

·                  
Cilt Canland?rma

·                  
Cilt S?k?la?t?rma

·                  
Çene ve Yüz Hatlar?n?n
Belirginle?mesi

·                  
Boyun ve G?d? Toparlama

·                  
?nce Çizgi ve K?r???kl?klar?n
Tedavisi

·                  
Akne ve Akne Skar? Tedavisi

·                  
Geni?lemi? Gözenek Tedavisi

·                  
Ya?l? Ciltlerde Sebum
Dengelenmesi

·                  
Cilt Tonusunun Düzenlenmesi

·                  
Pigmente Lezyon Tedavisi

·                  
Telenjiektazi Tedavisi

·                  
Cilt Çatlaklar?n?n Tedavisi

·                  
Yara ?zi Tedavisi

·                  
Kol Sarkmalar?n?n Giderilmesi

·                  
Vücut S?k?la?t?rma

Scarlet S
hangi ya? grubuna uygulan?r?

Scarlet S 16 ya? üstü kad?n-erkek tüm cilt tiplerine uygulanabilir.

Scarlet S
kimlere yap?lmamal?d?r?

Cildinde sedef, egzama gibi problemleri olan ki?ilerde hastal???n aktif
döneminde Scarlet S yap?lmas? önerilmez.

Cildinde uçuk olan ve uçu?a yatk?n olan ki?ilerde de Scarlet S uçuk
tedavisinden sonra yap?lmal?d?r.

Kan?tlanm?? herhangi bir riski olmamakla birlikte klini?imizde hamilelik
döneminde olan ki?ilere

Scarlet S uygulamas? yap?lmamaktad?r.

Scarlet S
yaz aylar?nda uygulanabilir mi?

Scarlet S uygulamas? yaz-k?? tüm mevsimlerde uygulanabilir.

Scarlet S
a?r?l? bir uygulama m?d?r?

Scarlet S minimum a?r? hissedilen bir uygulamad?r. Scarlet S i?lemden 30
dakika önce uygulanan lokal anestezik krem ile hasta i?leme haz?rlan?r.

Scarlet S
i?lemi ne kadar sürer?

Scarlet S i?lem süresi hastan?n ihtiyac?na ve uygulama bölgesine göre
de?i?mekle birlikte ortalama 30-45 dakikad?r.

Scarlet S
kaç seans uygulan?r?

Cildin ihtiyac?na göre Scarlet S seans aral?klar? ve say?s? hekim
taraf?ndan belirlenir. 1’er ay ara ile 3 seans idealdir. Ortalama 1 y?l boyunca
Scarlet S etkisini sürdürür. 1 y?l sonra hekimin belirleyece?i seans say?s?nda Scarlet
S uygulamas?n?n tekrarlanmas? önerilir.

Scarlet S
etkileri ne zaman görülür?

?lk etkiler Scarlet S i?leminden hemen sonra görülür, cilt canlan?r ve
parlakla??r. Scarlet S uygulamas?n?n etkisi kademeli olarak her seanstan sonra
artar.

Scarlet S
hangi bölgelere uygulan?r?

·                  
Scarlet S yüzde cilt yenileme, cilt gençle?tirme, yüz germe, cilt s?k?la?t?rma, akne skar? tedavisi,
geni?lemi? gözenekler, ince çizgi ve k?r???kl?klar?n tedavisi gibi amaçlarla
uygulan?r.

·                  
Scarlet S boyun-dekolte bölgesinde çene kontürünün belirginle?mesi, g?d? toparlama ve cilt
s?k?la?t?rmada kullan?l?r.

·                  
Scarlet S kollarda üst kol sarkmalar?nda uygulan?r.

·                  
Scarlet S vücut bölgesinde cilt çatlaklar?nda, bacak içi sarkmalar?n?n giderilmesinde
kullan?l?r.

·                  
Scarlet S ellerde el s?rt?n?n gençle?tirilmesinde uygulan?r.

Scarlet S uygulamas?n?n yan etkisi var m?d?r?

Scarlet S, t?pta uzun y?llard?r farkl? amaçlar için güvenle kullan?lan
radyo frekans enerjisini cilt alt?na iletir. ?oksuz mikro i?ne teknolojisine
sahip Scarlet S son derece güvenli bir sistemdir. Uygulama esnas?nda ve sonras?nda
hiçbir yan etki olu?maz. Scarlet S uygulamas? sonras?nda 1-2 saat sonra geçen
hafif bir k?zar?kl?k olu?mas? normaldir.

Scarlet S uygulamas?ndan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Scarlet S uygulamas?ndan sonra 1 hafta boyunca cildin yo?un bir ?ekilde
nemlendirilmesi gerekir. Birkaç gün boyunca peeling gibi soyucu etkisi olan
i?lemlerden ve kremlerden kaç?n?lmal?d?r. Düzenli olarak güne? koruyucu
kullan?lmal?d?r. Scarlet S uygulamas?ndan hemen sonra hasta sosyal ya?am?na
geri dönebilir, makyaj yapabilir.

Scarlet S uygulamas?ndan 30 dakika önce lokal anestezik krem uygulanarak
hasta i?leme haz?rlan?r. ??lem hastan?n ihtiyac?na göre de?i?mekle birlikte
yakla??k 30-45 dakika sürmektedir. Scarlet S uygulamas? esnas?nda ve sonras?nda
hiçbir yan etki olu?maz. Uygulamadan sonra hafif bir k?zar?kl?k olu?ur. 1-2
saat sonra k?zar?kl?k kaybolur. Hasta ayn? gün makyaj yapabilir, sosyal
ya?am?na hemen geri dönebilir. Scarlet S’ in 
1’er ay ara ile 3 seans ard arda uygulanmas? idealdir.