Th?r?s? vild? sid? får ?tt ??ssion?r?t utlo?? när

Th?r?s? R?quin S?mm?nf?ttning

Rom?n?n Thérès? R?quin h?ndl?r om ?n
ung kvinn?, Thérès?, som t?s om h?nd ?v m?d?m? R?quin. Thérès? hålls inomhus
tills?mm?ns m?d sin sjuklig? kusin ??mill?, v?rs mor m?d?m? R?quin h?r öv?rb?skydd?t
honom. D?n n?turlig? vildh?t?n hos Thérès? o?h h?nn?s im?uls?r tygl?s ?v h?nn?
själv till slut så ?tt hon håll?r sig lugn för sin sjuklig? kusins o?h m?d?m? R?quins
skull. ?ft?r någr? år b?stämm?r sig m?d?m? R?quin för ?tt d? bord? gift? sig m?d
v?r?ndr?, så ?tt Thérès? k?n s? till ??mill? när m?d?m? R?quin int? längr? k?n
gör? d?t själv.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Äkt?nsk???t är dömt ?tt missly?k?s
då ??mill? int? vis?r någon dir?kt tillgiv?nh?t för Thérès? o?h d? ?ldrig själv?
b?slut?t om gift?rmål?t. H?l? f?milj?n flytt?r så småningom till ??ris där ??mill?
k?n ?rb?t? o?h Thérès? får sköt? ?n lit?n smutsig sy butik i ?tt n?dgång?t kv?rt?r.
Där står hon d?g?rn? i änd? tills?mm?ns m?d m?d?m? R?quin. D?t gift? ??r?t är
int? ly?klig?, m?n d?t är m?d?m? R?quin.

?n d?g t?r ??mill? m?d sig h?m ?n g?mm?l
vän till f?milj?n, L?ur?nt, som h?n h?d? råk?t ?å ?v ?n slum? und?r d?g?n.
Thérès? ?ttr?h?r?s ?v L?ur?nt o?h h?ns djuriskh?t, m?n L?ur?nt där?mot ty?k?r ?tt
hon är ful. Trots d?tt? är h?n nyfik?n ?å h?nn? o?h möt?r h?nn?s b?gär. Thérès?s
förtry?kt? vild? sid? får ?tt ??ssion?r?t utlo?? när hon är m?d L?ur?nt, o?h d?
inl?d?r ?tt otroh?tsförhåll?nd? som blir m?r ??ssion?r?t m?d tid?n. Till slut ?ns?r
L?ur?nt (Thérès? gör ?nd?st ?n sv?g ?ntyd?n om d?tt?) ?tt d?t b?r? finns ?n
utväg för honom ?tt få träff? Thérès? m?r, o?h d?t är ?tt und?nröj? ??mill?. L?ur?nt
v?t int? hur h?n sk? gå till väg?, o?h tid?n går.

Und?r ?n sönd?gsutflykt b?stämm?r
sig L?ur?nt till slut för ?tt försök? und?nröj? ??mill?, o?h h?n dränks i S?in?
g?nom ?n sk?noly?k? und?r ?n roddtur. M?d?m? R?quin får ?n hjärt?tt??k, o?h
blir förl?m?d. Mord?t förändr?r äv?n L?ur?nts o?h Thérès?s r?l?tion, o?h ång?stl?dd?d?
skuldkänslor driv?r d?m s?kt? m?n säk?rt till ??r?noi? o?h v?nsinn?. D?t ?nd?
som håll?r iho? d?m är ?tt d? sk?ll kunn? ärv? m?d?m? R?quins förmög?nh?t. D?
välj?r ?tt gift? sig m?d v?r?ndr?, m?n ??ssion?n h?d? r?d?n dött o?h d? sök?r
sin ?g?n tillv?ro. Thérès? börj?r umgås m?d ?ndr? män, o?h L?ur?nt tillbring?r
tid?n i sin läg?nh?t m?d ?tt mål? t?vlor, dri?k? o?h umgås m?d kvinnor. D?t
blir m?d tid?n irrit?tion m?ll?n d? båd?, som blir till h?t, som slutlig?n driv?r
d?m till v?nsinn?. ?ft?r ?n tid står d? int? ut längr? o?h inn?n d? hinn?r mörd?
v?r?ndr? bryt?r d? iho?, o?h slutlig?n b?går d? båd? g?m?ns?mt självmord h?mm?
hos m?d?m? R?quin.

Stur?bymord?t

Stur?bymord?t inträff?d? d?n 6 juni
2009, då ?n 15-årig fli?k?, Th?r?s? Joh?nsson Rojo (född 17 juni 1993), kvävd?s
till döds i ?n skogsdung? vid ?nsk?d?fält?ts ho??b??k? när? So?k?n?l?n i södr?
Sto?kholm und?r ?n f?st. ?l?ts?n ligg?r intill st?dsd?l?n Stur?by, m?n hör till
st?dsd?l?n ?nsk?d?fält?t. D?n 9 s??t?mb?r 2009 fälld?s två 16-åring?r som ?nsv?rig?
för dåd?t. Th?r?s? Joh?nsson Rojos kro?? ?åträff?d?s i skogsdung?n ?ft?r midn?tt
d?n 7 juni. Vittn?n u??g?r ?tt hon h?d? gått ut i skog?n för ?tt urin?r? o?h
där mött d?n 16-årig? ?ojk? som fälld?s i tingsrätt?n. H?n o?h d?n jämnårig?
fli?k?n gr??s o?h ?nhölls s?mm? n?tt, o?h häkt?d?s d?n 9 juni misstänkt? för mord
?å Th?r?s? Joh?nsson Rojo. D? h?d? ?nligt d?t s?n?r? åt?l?t ?l?n?r?t mord?t und?r
fl?r? v??kors tid, bl?nd ?nn?t g?nom SMS- o?h ?-?ost-kont?kt. D? tr? inbl?nd?d?
gi?k ?ll? ?å Kunsk??sskol?n ?nsk?d?.  D?n
14 m?j fi?k fli?k?n r?d? ?å ?tt ?ojk?n v?rit otrog?n g?nom ?tt kyss? Th?r?s?
vid V?lborgsfir?nd?t två v??kor tidig?r?. ?nligt förund?rsöknings?rotokoll?t
sms:?d? h?n h?nn? ?å kväll?n o?h ?rbjöd sig ?tt gör? v?d som h?lst för ?tt få h?nn?
tillb?k?. ?nligt ?rotokoll skr?v då fli?k?n ?tt hon vill? ?tt ?ojk?n skull? död?
Th?r?s? Joh?nsson Rojo ?nn?rs v?r d?t slut m?ll?n ??r?t. Fli?k?n h?d? s?n?r?
ski?k?t ?tt ?nt?l SMS till ?ojk?n o?h skrivit kl?rt o?h tydligt ?tt hon vill? ?tt
h?n skull? död? Th?r?s?. I förhör s?n?r? h?r fli?k?n s?gt ?tt hon s??l?d? m?d i
d?t h?l?, öv?rtyg?d om ?tt ?ojkvänn?n ?ldrig skull? g?nomför? mord?t.

 

Jämför?ls? m?ll?n
mord?n

Föröv?r?n i båd? händ?ls?rn?
är män vilk?t är d?n störst? likh?t?n i d? här två mord?n. I Stur?bymord?t så
blir m?nn?n öv?rtyg?d om ?tt mörd? Th?r?s? vi? sms o?h ?-?ost ?v h?ns fli?kvän ?ft?rsom
h?n h?d? v?rit otrog?n mot h?ns fli?kvän m?d Th?r?s?. M?n i Bok?n Th?r?s? R?quin
är d?t m?r m?nn?n (L?ur?nt) som b?stämm?r sig ?tt d? sk? mörd? ??mill? för ?tt
Th?r?s? o?h L?ur?nt sk? kunn? umgås ?å riktigt o?h int? bli förhindr?d? ?v ??mill?
o?h Th?r?s?s förhåll?nd?.

S?n v?r d?t ju f?ktiskt
int? b?r? Tim som bl?v dömd ut?n Tov? h?ns fli?kvän. I Th?r?s? R?quin så är int?
L?ur?nt ?ns?m o?h mörd?r ??mill?, d? båd? s?s som brottslig?r? ?ft?rsom Th?r?s?
v?ld? tills?mm?ns m?d L?ur?nt ?tt mörd? ??mill?. D?tt? är ?n stor likh?t m?d
Stur?bymord?t, d?t v?r m?nn?n som gjord? mord?t i båd? händ?ls?rn? o?h kvinn?n
som v?r ?n ?åtry?k?nd? kr?ft till ?tt d?t händ?.

Offr?n i d? båd? händ?ls?rn? h?r ing? likh?t?r öv?r huvud t?g?t
förutom ?tt d? båd? två h?r råk?t komm? ?m?ll?n d? här två ??r?n ?å ?tt
ofrivilligt sätt. Th?r?s? i Stur?bymord?t kom väl ?m?ll?n d? två g?nom ?tt hon
kysst Tim, hon k?nsk? int? visst? om ?tt Tim o?h Tov? v?r tills?mm?ns d?t ?ll?r
så visst? hon d?t. Offr?n är svårt ?tt hitt? likh?t?r o?h lik?så olikh?t?r ?m?ll?n
?ft?rsom d?t finns så lit? om Th?r?s? ?å int?rn?t ?tt hitt?. M?n d?n störst?
olikh?t?n är väl ?tt Th?r?s? är kvinn? o?h ??mill? är m?n. 

Ing?n ?v mord?n är dir?kt väl?l?n?r?d?, d? gjord?s b?r? när?
d? fi?k ?h?ns?n. Tims o?h Tov? sms-?d? om d?t ?tt fl?rt?l gång?r m?n int? hur o?h
när d?t skull? sk?. Tims fli?kvän Tov? v?r väl m?r tving?nd? o?h s? ?tt d?t här
måst? du gör för ?tt bli tills?mm?ns m?d mig ig?n. Mord?t ?å ??mill? ?r?t?d?s d?t
om ?tt br? t?g m?n d? visst? int? hur d? skull? gör? ?ll?r rätt?r? s?gt L?ur?nt
visst? int? hur d? skull? gör? ?ft?rsom d?t v?r m?st h?ns idé. Tillslut så b?stämm?r
h?ns sig ?tt gör? d?t und?r ?n båttur ?n sönd?g.

D? båd? utför?nd?n är lik? i o?h att det var inget som var
planerat innan hur mordet skulle gå till och hur de skulle utöföra vilket de
gjorde i sekunden de fick chansen att utföra det. Therese blev kvävd till döds
i en skog medans Camille dränktes i Flode Seine.

Utför?nd?n

·        
?olisutr?dning?rn?:
B?vis?n o?h Vittn?n?

·        
Föröv?rn?s
str?ff

·        
R??ktion?r
från d?r?s omgivning?r